Организационни документи


Стратегия за развите на ДГ №5 "Слънчо" - Варнa

Програмна система на ДГ №5  "Слънчо" - Варна

Годишен комплексен план за 2019/2020 учебна година

Годишно тематичнио разпределение за 2019/2020 учебна година

Дневен режим и седмично разписание на основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодйствие

Мерки за повишаване качеството на образованието

Правилник за дейността на ДГ №5 "Слънчо"

Етичен кодекс

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в детска градина № 5 „Слънчо“

Празничен календар