Нормативни документи

Закон за предучилищното и училищното образование

НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование

НАРЕДБА № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения

Писмо на МОН за извършването на стопанска дейност от училищните настоятелства на територията на училищата и детските градини и събирането на средства от родителите на децата и учениците